בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
 
חלוקת כרטיסים  
רוצים לזכות במשקפי שמש?  

רוצים לזכות במשקפי שמש?

 
חלוקת כרטיסים  |
 

ענו נכונה על החידה וזהו מי הסלב שבתמונה, ואולי תזכו בתלוש לקניית משקפי שמש מתנת אירוקה וגיא פינס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. כללי

 

  א. בכפוף להוראות תקנון זה, יתקיים חידון בין הגולשים משתמשי אתר נענע 10, שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע"), המופעל על ידי חברת נענע 10 בע"מ (להלן: "החברה"), שבמסגרתו יוכלו הגולשים לענות נכונה על חידון אירוקה (להלן: "החידון"), כאשר מטרתם הינה לענות נכונה על השאלה מיהו הסלב המוסתר מאחורי משקפי השמש, במהלך תקופת החידון, על פי כללי החידון המופיעים בו (להלן: "המבצע").

 

 

  ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע , לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

  ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 

  ד. תקופת התקנון מתאריך 29.05.2011 - 23.05.2011

 

 

2.       מי זכאי להשתתף בחידון

 

  א. ההשתתפות לבני 18 ומעלה.

 

  ב. עובדי "ערב טוב עם גיא פינס", מנהליה ובני משפחותיהם, וכן כל נותני השירותים לתוכנית בקשר לחידון זה ובני משפחותיהם - אינם רשאים להשתתף בחידון.

 

  ג. עובדי "נענע 10", מנהליה ובני משפחותיהם, וכן כל נותני השירותים לאתר בקשר לחידון זו ובני משפחותיהם - אינם רשאים להשתתף בחידון.

 

 

  3. בחירת הזוכה
   א. במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה לעיל, זכאי כל משתתף להכנס ולענות פעם אחת על כל אחת מהשאלות בחידון.  
    ד. בתום תקופת המבצע תבדוק החברה מי הוא המשתתף הראשון שענה נכונה על השאלה, והוא יהא הזוכה במבצע (להלן: "הזוכה"). למען הסר ספק מובהר, כי רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה, ויכריעו לעניין מספר התשובות שנענו נכונה, כמו גם המהירות שבה נענו התשובות על ידי המשתתף.

   

   ה. בכל יום בתקופת המבצע, תכריז החברה על הזוכה במבצע. כמו כן תדאג להודיע במשלוח דואר אלקטרוני לכתובתו של הזוכה או בהודעה טלפונית על דבר זכייתו, בהתאם לפרטים שמסר הזוכה כאמור, במסגרת ההרשמה לטורניר או לאתר נענע 10; בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי ההודעה בדבר הזכייה. מובהר כי החברה לא תהייה אחראית לאי הודעה לזוכה על זכייתו עקב אי - איתורו בכתובת הדואר האלקטרוני או במספר הטלפון שמסר, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או למספר הטלפון כפי שנמסר על-ידי המשתתף.

   

  4.   הפרסים ואופן קבלתם

   

   א. לזוכה במבצע יוענק פרס, כמפורט להלן:

  שובר לקניית משקפי שמש של "אירוקה"

   

  ב.       חברת נענע10 תשלח לזוכה, באמצעות הדואר, ביחד עם ההודעה על זכייתו, מכתב הכולל פירוט הפרס ואופן מימושו, אל הכתובת שמסר הזוכה כאמור, במסגרת ההרשמה למבצע; בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.

   

  ג.        הזוכה אינו רשאי להעביר את זכותו לפרס לכל אדם אחר .אי ניצול הפרס במועד הקבוע לעיל, הינו באחריות הבלעדית של הזוכה.

   

  ד. כאמור, ההשתתפות לבני 18 ומעלה בלבד.

   

   

  ה. הפרס במבצע זה הינו מתנת נענע 10 ו"ערב טוב עם גיא פינס", ובאחריותה הבלעדית-של חברת אירוקה, לרבות לגבי מסירתו לזוכה. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה ביחס לטיב/איכות הפרסים ופוטר בזאת את החברה מאחריותה לפרסים.

   

  ד.       החברה תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

   

   

  5.        סודיות והגנת הפרטיות

   

   א. החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיינה רשאיות החברה לדרוש מהזוכה בפרס להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

   

   ב. החברה תעביר את פרטי הזוכה והפרס שנמסר לידיו לרשויות המס, ככל שהדבר נדרש על פי כל דין.

  .

   

   

  6.         אחריות

   

   א. בכל מקרה של תקלה באתר ההרשמה למבצע , ו/או שיבושים אחרים אשר לא אפשרו את קליטת מלוא הפרטים לא תתאפשר השתתפות במבצע . החברה לא תהייה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור ו/או עקב תקלה במשחק. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע .

   

   ב. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לשפות את החברה ומייד עם קבלת פנייה ראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.

   

   ג. עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי החברה, , נושאי משרה בהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן, עובדיהן, נציגיהן וכל אדם או גוף אחר הקשור במבצע זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע.

   

   ד. כל פעילות ו/או פניה של קטין בקשר עם המבצע תעשה בלווי ו/או באמצעות הוריו או אפוטרופסיו. במקרה של זוכה קטין, יימסרו שוברי הזכייה להוריו או אפוטרופסיו.

   

   

  7.         שונות

   

   א. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

   

   ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתפים שזכו בהם במידה ויימצא שאותם משתתפים נהגו במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון מבצע זה.

   

   ג. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

   

   ד. על ידי השתתפותו במבצע הנ"ל, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

   

   ה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולהוסיף עליו ו/או לתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את המבצע בכל עת והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

   

   ו. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו למי שזכה.

   

   ז. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.

   

   ח. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכים במבצע , לרכושם ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשו הזוכים בפרס והזוכים מוותרים על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

   

   ט. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשורים במבצע זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.

   

   י. החברה אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור בפרס ובמסירתו תחול על חברת אירוקה, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלה.

   

   יא. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

   

   יב. אין בהוראות תקנון זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

   

   יג. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.
   
   
   
   
   
   
  תגובות
  הוסף תגובה0 תגובות
  הוספת תגובה
  מאת
   
  נושא
   
  תוכן
   
   
   
   
  תודה! תגובתך התקבלה.
  התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
   
   
   
   
   

  כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
   
   
   
   
  כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
  Video powered by